HP Deskjet 1220cse Printer - Předvolby

background image

edvolby

Složka P

ř

edvolby umož

ň

uje nastavit, zdali se dokument

tiskne ihned

č

i ne, zdali se zobrazí náhled tisku a nebo zdali

se zobrazí potvrzení tisku. Tato složka rovn

ě

ž umož

ň

uje

p

ř

edem zvolit, co se stane, pokud senzor ší

ř

ky tiskového

média zjistí, že stránka není dostate

č

n

ě

široká.

Poznámka: Složka P

ř

edvolby dále poskytuje možnost zm

ě

nit dobu, po

kterou se

č

eká na oschnutí vytišt

ě

né stránky d

ř

íve, než se vytiskne další

stránka. Každý druh papír p

ř

itom má výchozí nastavení

č

asu na schnutí.

Množství inkoustu je posuvný ovlada

č

, který zvyšuje

č

i

zmenšuje množství použitého inkoustu, což má p

ř

ímý vliv na

vzhled barev na vytišt

ě

né stránce.