HP Deskjet 1220cse Printer - Použití ovládacího panelu HP DeskJet pro DOS

background image

Instalace ovládacího panelu HP

DeskJet

pro

DOS

D

ř

íve, než nainstalujete Ovládací panel, p

ř

esv

ě

d

č

te se, že

tiskárna je správn

ě

nainstalována a zapnuta.

1. Vložte Starter CD do jednotky CD-ROM.
2. V náznaku DOS C:\> zapište písmeno ozna

č

ující

jednotku CD-ROM a zm

ěň

te adresá

ř

na \dos\djcp\.

Nap

ř

íklad zapišt

ě

D: a stiskn

ě

te klávesu ENTER, potom

napište cd \dos\djcp\ a stiskn

ě

te klávesu ENTER.

3. Zapište INSTALL a stiskn

ě

te klávesu ENTER.

4. Dokon

č

ete instalaci podle pokyn

ů

na obrazovce.

c

1. Zm

ě

nou adresá

ř

e na C:\HP1220C otev

ř

ete Ovládací

panel DeskJet.

2. Zapište DJCP a stiskn

ě

te klávesu ENTER.

3. Zvolte nastavení tiskárny, která nejsou dostupná z

vašeho DOSového aplika

č

ního programu. P

ř

itom

nastavení tiskárny zvolená z DOSového aplika

č

ního

programu mohou p

ř

epsat nastavení tiskárny zvolená z

Ovládací panelu.

4. Pokud chcete, m

ů

žete také pro optimální kvalitu tisku

vy

č

istit a zarovnat tiskové zásobníky.

DOSový

ř