HP Deskjet 1220cse Printer - Rozsah omezené záruky

background image

Rozsah omezené záruky

1. Hewlett-Packard zaru

č

uje kone

č

nému uživateli, že výše

popsané výrobky HP nebudou vykazovat vady materiálu

č

i

provedení po výše ur

č

enou dobu, p

ř

i

č

emž tato lh

ů

ta za

č

íná

plynout dnem, kdy zákazník za

ř

ízení zakoupil.

2. U softwarových výrobk

ů

se omezená záruka spole

č

nosti HP

vztahuje pouze na selhání vykonávat naprogramované

instrukce. HP nezaru

č

uje, že provoz kteréhokoliv výrobku bude

nep

ř

erušený

č

i zcela bezchybný.

3. Omezená záruka spole

č

nosti HP kryje pouze takové závady,

které vzniknou z normálního používání výrobku a nekryje žádné

jiné problémy v

č

etn

ě

t

ě

ch, které vzniknou v d

ů

sledku:

a. nesprávné údržby nebo úprav výrobku;
b. softwaru, médií, sou

č

ástek

č

i spot

ř

ebního materiálu, které

nejsou dodávané nebo podporované spole

č

ností HP; nebo

c. provozem mimo rámec technických specifikací výrobku.

4. U výrobk

ů

HP samotné použití tiskových zásobník

ů

jiných

výrobc

ů

než HP nebo zásobník

ů

dopl

ň

ovaných inkoustem

nemá vliv na vlastní záruku poskytnutou zákazníkovi ani na

dohody o poskytování technické podpory. Pokud ovšem selhání
nebo poškození tiskárny lze jednozna

č

n

ě

p

ř

isoudit použití

tiskového zásobníku jiného výrobce než HP nebo

dopl

ň

ovaného zásobníku, spole

č

nost HP naú

č

tuje obvyklé

č

asové a materiálové sazby za opravu takového konkrétního

selhání nebo poškození.

5. Pokud b

ě

hem trvání platné záruky spole

č

nost HP obdrží zprávu

o závad

ě

n

ě

kterého výrobku krytého zárukou HP, spole

č

nost

HP – podle svého vlastního rozhodnutí – bu

ď

výrobek opraví

nebo ho vym

ě

ní.

background image

38

6. Pokud spole

č

nost HP nebude schopna opravit

č

i vym

ě

nit vadný

výrobek krytý zárukou HP, vrátí spole

č

nost HP kupní cenu

výrobku v p

ř

im

ěř

ené dob

ě

po vyrozum

ě

ní o závad

ě

.

7. Spole

č

nost HP není povinna výrobek opravit, vym

ě

nit

č

i

finan

č

n

ě

nahradit do té doby, dokud zákazník nevrátí vadný

výrobek spole

č

nosti HP.

8. Výrobek poskytnutý náhradou m

ů

že být nový nebo jako nový za

p

ř

edpokladu, že má funk

č

nost alespo

ň

takovou, jakou m

ě

l

nahražený výrobek.

9. Výrobky HP mohou obsahovat renovované sou

č

ástky, prvky

nebo materiály výkonem ekvivalentní novým.

10. Prohlášení o omezené záruce spole

č

nosti HP platí ve všech

zemích, v nichž jsou zárukou kryté výrobky HP distribuovány

spole

č

ností HP. Smlouvy o rozší

ř

ených záru

č

ních službách,

jako nap

ř

íklad servis v provozovn

ě

zákazníka, jsou k dispozici u

organizací autorizovaných provád

ě

t servis výrobk

ů

HP v

zemích, kde jsou výrobky distribuovány spole

č

ností HP nebo

pov

ěř

eným dovozcem.