HP Deskjet 1220cse Printer - Omezení právní odpovědnosti

background image

Omezení právní odpov

ě

dnosti

1. V rozsahu povoleném místními zákony jsou nápravy poskytované tímto

prohlášením o záruce jedinými a výlu

č

nými nápravami poskytovanými

zákazníkovi.

2. V ROZSAHU POVOLENÉM MÍSTNÍMI ZÁKONY, S VÝJIMKOU

POVINNOSTÍ SPECIFICKY STANOVENÝCH V TOMTO PROHLÁŠENÍ
O ZÁRUCE, NEJSOU SPOLE

Č

NOST HP ANI JEJÍ DODAVATELÉ V

ŽÁDNÉM P

Ř

ÍPAD

Ě

ZODPOV

Ě

DNI ZA P

Ř

ÍMÉ, NEP

Ř

ÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ,

NÁHODNÉ A VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, A

Ť

SE

ZAKLÁDAJÍ NA SMLUVNÍM, OB

Č

ANSKÉM

Č

I JINÉM PRÁVU

Č

I

PRÁVNÍ TEORII, A TO I KDYŽ BYLI VYROZUM

Ě

NI O MOŽNOSTI

TAKOVÝCH ŠKOD.