HP Deskjet 1220cse Printer - Po výměně portů tiskárna netiskne

background image

tiskárna netiskne

D

ů

ležité upozorn

ě

ní: nep

ř

ipojujte paralelní kabel a kabel USB k tiskárn

ě

sou

č

asn

ě

. Vždy používejte pouze jeden typ p

ř

ipojení tiskárny.

Z

ajist

ě

te, aby používaný kabel byl správn

ě

zapojen do

po

č

íta

č

e i tiskárny.

P

ř

i zm

ě

n

ě

port

ů

se ujist

ě

te, že tiskárna je vypnuta.

Pokud nebyla, tiskárnu vypn

ě

te a znovu zapn

ě

te.

Zkontrolujte, zdali nastavení portu odpovídá

fyzickému p

ř

ipojení: klepn

ě

te na

Start

, Nastavení,

Tiskárny. Pravým tla

č

ítkem myši klepn

ě

te na tiskárnu

a zvolte Vlastnosti. Klepn

ě

te na složku Podrobnosti a

zkontrolujte nastavení portu.

Vytiskn

ě

te stránku autotestu: Klepn

ě

te na

Start

,

Nastavení, Tiskárny. Pravým tla

č

ítkem myši klepn

ě

te

na tiskárnu a zvolte Vlastnosti. Klepn

ě

te na složku

Všeobecné a Vytisknout stránku autotestu. Pokud se

stránka autotestu vytiskne, p

ř

esv

ě

d

č

te se, že v

aplika

č

ním programu, ze kterého chcete tisknout, je

zvolena správná tiskárna.