HP Deskjet 1220cse Printer - Jak zamezit uvíznutí papíru

background image

Jak zamezit uvíznutí papíru

P

ř

esv

ě

d

č

te se, že nic neblokuje dráhu papíru

tiskárnou.

Nezakládejte do alternativního zásobníku p

ř

íliš mnoho

papíru. Alternativní zásobník papíru má kapacitu až

10 list

ů

oby

č

ejného papíru nebo jiného tiskového

materiálu stejné tlouš

ť

ky. Dolní hlavní zásobník má

kapacitu až 150 list

ů

oby

č

ejného papíru.

Zakládejte papír správn

ě

.

Nepoužívejte pokroucený nebo zvrásn

ě

ný papír.

Používejte pouze druhy papíru spl

ň

ující technické

specifikace tiskárny.