HP Deskjet 1220cse Printer - Jak nainstalovat tiskárnu s počítačem Macintosh

background image

Macintosh k tiskovému serveru HP JetDirect

(JetDirect 300x) nebo se obra

ť

te p

ř

ímo na spole

č

nost Apple

o doporu

č

ená

ř

ešení p

ř

ípoje USB.

D

ř

íve, než tiskárnu p

ř

ipojíte k po

č

íta

č

i, p

ř

esv

ě

d

č

te se, že

vaše konfigurace spl

ň

uje tyto požadavky:

Váš po

č

íta

č

musí podporovat funk

č

nost USB

Pot

ř

ebujete kabel rozhraní spl

ň

ující funk

č

nost USB

Váš po

č

íta

č

musí používat systém MacOS 8.1 nebo

nov

ě

jší verzi

mac

!

background image

1

7

Poznámka: Následující postup p

ř

edpokládá, že jste dokon

č

ili kroky 1 až 5

uvedené v oddíle Jak tiskárnu nainstalovat, který za

č

íná na stránce 4.

1. P

ř

ipojte kabel USB (je t

ř

eba ho zakoupit zvláš

ť

; typové

č

íslo sou

č

ástky:

C6518A).

2. Vložte Starter CD tiskárny HP do jednotky CD-ROM.

Klepn

ě

te dvakrát na ikonu instala

č

ního programu.

3. Dokon

č

ete instalaci podle pokyn

ů

na obrazovce.

4. V nabídce Apple zvolte

Chooser

[Voli

č

].

5. V levé stran

ě

okna Chooser [Voli

č

]

klepn

ě

te na ikonu

tiskárny. Potom klepn

ě

te na HP 1220C v pravé stran

ě

okna Chooser [Voli

č

]

. Zav

ř

ete Chooser [Voli

č

]

.