HP Deskjet 1220cse Printer - Jak připojit tiskárnu k externímu tiskovému serveru

background image

ipojení tiskárny k po

č

íta

č

i paralelní kabel.

Poznámka: Následující postup p

ř

edpokládá, že jste již provedli kroky 1 až 5

uvedené v oddíle Jak tiskárnu nainstalovat, který za

č

íná na stran

ě

4.

p

ř

ip

oj

ení

background image

1

0

1. Vložte Starter CD disk tiskárny HP do jednotky CD-ROM.

Neklepejte

na ikonu instalace tiskárny. P

ř

ejd

ě

te k 2.

kroku.

2. Vypn

ě

te tiskárnu a p

ř

ipojte kabel USB (je t

ř

eba ho

zakoupit zvláš

ť

; typové

č

íslo sou

č

ástky: C6518A).

3. Zapn

ě

te tiskárnu. Pokud je po

č

íta

č

ř

ádn

ě

zkonfigurován

pro použití p

ř

ipojení USB, Windows objeví tiskárnu.

4. Objeví se dialogové okénko Pr

ů

vodce p

ř

idáním nového

hardwaru.
a. Klepejte na Další tak dlouho, až budete vyzváni,

abyste ur

č

ili umíst

ě

ní softwaru.

b. Klepn

ě

te na Procházet, klepn

ě

te dvakrát na ikonu CD

(obvykle je to jednotka D:), klepn

ě

te na adresá

ř

Windows\Win98usb

a potom klepn

ě

te na

OK

.

c. Klepn

ě

te na Další, objeví se další dialogová okénka a

potom klepn

ě

te na Dokon

č

it.

d. Pokud Windows nedokázaly najít

ř

ídicí program,

klepn

ě

te na Zp

ě

t a zopakujte kroky 4a až 4c. Pokud

obrazovka Pr

ů

vodce p

ř

idáním nového hardwaru zmizí

p

ř

ed dokon

č

ením instalace, odpojte a znovu p

ř

ipojte

kabel USB a zopakujte krok 4.

5. Nainstalujte software tiskárny. Klepn

ě

te na Další a

dokon

č

ete instalaci podle pokyn

ů

na obrazovce.

Poznámka: Nep

ř

ipojujte k tiskárn

ě

sou

č

asn

ě

paralelní kabel a kabel USB.

Chcete-li si ov

ěř

it správnost instalace:

1. P

ř

esv

ě

d

č

te se, že kabel USB je

ř

ádn

ě

p

ř

ipojen a tiskárna

je zapnuta.

2. Na ovládacím panelu tiskárny otev

ř

ete Vlastnosti

tiskárny.

3. Ve složce Podrobnosti zkontrolujte, zdali je tiskárny

nastavena na port USB.

4. Ve složce Všeobecné klepn

ě

te na Vytisknout stránku

autotestu. Pokud se stránka autotestu nevytiskne,

vyhledejte oddíl Odstra

ň

ování poruch na stran

ě

21.

Jak používat tiskárnu v síti

Tiskárnu je možno sdílet v prost

ř

edí po

č

íta

č

ové sít

ě

tak, že

se tiskárna p

ř

ipojí p

ř

ímo do sít

ě

pomocí externího tiskového

serveru HP JetDirect. Informace o instalaci a nastavení

background image

11

tiskových server

ů

HP JetDirect naleznete v p

ř

íru

č

kách k

instalaci hardwaru a softwaru HP JetDirect.

Poznámka: A

č

koliv jsou v dalším textu popsány alternativní metody

instalace, sta

č

í vám k instalaci tiskárny pro sdílení v síti pouze Starter CD.

Jak nainstalovat sí

ť

ovou tiskárnu pomocí p

ř

íkazu

P

ř

idat

tiskárnu

:

1. Klepn

ě

te na Start, zvolte Nastavení a potom zvolte

Tiskárny.

2. Klepn

ě

te dvakrát na P

ř

idat tiskárnu.

3. Ve Windows 95/98 zvolte Sí

ť

ová tiskárna.

Ve Windows NT 4.0 po výzv

ě

zvolte Sí

ť

ový tiskový

server.

4. Zapište sí

ť

ovou cestu nebo ozna

č

ení fronty sdílené

tiskárny. Po výzv

ě

k výb

ě

ru typu tiskárny klepn

ě

te na

možnost Použít disk….

5. Klepn

ě

te na Procházet… a vyhledejte soubor

HP1220C.INF. Tento soubor obsahuje název tiskárny,

který zvolíte. Soubor je uložen na Starter CD v adresá

ř

i

Windows\PCl3\winnt\enu nebo Windows\PCl3\win9x\enu.

Pokud pot

ř

ebujete pomoc, obra

ť

te se na správce

systému.

6. Objeví se okno instala

č

ních možností. Dokon

č

ete proces

konfigurace po

č

íta

č

e podle pokyn

ů

na obrazovce.

Jak p

ř

ipojit tiskárnu k externímu tiskovému

serveru

Pokud jste již nainstalovali software tiskárny a chcete

provést p

ř

ipojení k portu JetDirect:

1. Vložte CD HP JetDirect do jednotky CD-ROM. Pokud se

automaticky nespustí instala

č

ní program, spus

ť

te

program Explorer a vyhledejte soubor.

2. Zvolte možnost nainstalovat JetAdmin a

ř

i

ď

te se pokyny

na obrazovce.

3. Po dokon

č

ení instalace Jet Admin zvolte ve složce

Tiskárny tiskárnu HP DeskJet 1220C.

4. Zmá

č

kn

ě

te pravé tla

č

ítko myši a zvolte

Vlastnosti

.

5. Zvolte složku Podrobnosti a klepn

ě

te na P

ř

idat port.

background image

1

2

6. Zvolte nový port JetDirect a p

ř

id

ě

lte ho tiskárn

ě

.

7. Klepn

ě

te na OK.

Win

!

Tiskové funkce

Tento oddíl popisuje funkce vaší nové tiskárny jako jsou

nap

ř

íklad tisk v dlaždicové struktu

ř

e, a dále dostupné

možnosti zobrazení, ke kterým pat

ř

í nap

ř

. p

ř

evedení na tisk

v šedé stupnici. Podrobné pokyny k používání t

ě

chto funkcí

naleznete v nápov

ě

d

ě

online.