HP Deskjet 1220cse Printer - Vytištìní stránky autotestu

background image

ní stránky autotestu

1. V Ovládacím panelu otev

ř

ete složku Tiskárny.

2. Klepn

ě

te pravým tla

č

ítkem myši na ikonu tiskárny a v

p

ř

ekryvné nabídce zvolte Vlastnosti.

3. Zvolte Vytisknout stránku autotestu. Pokud se stránky

autotestu nevytiskne, p

ř

ejd

ě

te na stranu 21.

Jiná p

ř

ipojení

P

ř

ipojení pomocí portu USB

(Windows 98)

Nejnov

ě

jší osobní po

č

íta

č

e mají již porty USB, které mohou

být p

ř

ímo propojeny s portem USB tiskárny. Po p

ř