HP Deskjet 1220cse Printer - Význam součástí a funkcí tiskárny

background image

ástí a funkcí tiskárny

1

2

11 12

14 15

13

16

5

6

7

8

3

4

9 10

1. Výstupní zásobník–p

ř

ijímá vytišt

ě

né stránky.

2. Vodidla papíru–navádí papír do tiskárny.
3. P

ř

ístupové víko–umož

ň

uje p

ř

ístup k tiskovým zásobník

ů

m a

eventuáln

ě

uvíznutému papíru.

4. P

ř

epína

č

zavád

ě

ní papíru–zvedne se p

ř

i zakládání papíru do

alternativního horního podava

č

e tiskových médií.

5. Svítivá dioda indikátoru tiskového zásobníku–bliká, je-li

otev

ř

ené p

ř

ístupové víko, nebo došlo-li k chyb

ě

tiskového

zásobníku.

6. Tla

č

ítko Zrušit–ruší sou

č

asnou tiskovou úlohu.

7. Tla

č

ítko Pokra

č

ovat–bliká p

ř

i

č

ekání na oschnutí práv

ě

vytišt

ě

né stránky. Nechcete-li

č

ekat, zmá

č

kn

ě

te toto tla

č

ítko.

8. Tla

č

ítko Zdroj–zapíná a vypíná zdroj energie.

9. Vodidlo dopisnic–vytahuje se k navád

ě

ní krátkých tiskových

médií do tiskárny.

10. Hlavní zásobník papíru–slouží k zakládání zásoby papíru

standardního druhu.

11. Port USB–kolík pro kabel univerzální sériové sb

ě

rnice (USB).

12. Paralelní port–kolík pro paralelní kabel.
13. Zadní podava

č

tiskových médií–slouží k zavád

ě

ní siln

ě

jších

druh

ů

papíru vyžadujících p

ř

ímou vodicí dráhu tiskárnou.

14. Knoflík odnimatelného panelu–oto

č

ením proti sm

ě

ru otá

č

ení

hodinových ru

č

i

č

ek uvolní zadní panel, oto

č

ením ve sm

ě

ru

hodinových ru

č

i

č

ek panel zamyká.

15. Odnímatelný panel–umož

ň

uje alternativní p

ř

ístup k uvíznutému

papíru.

16. Vstup zdroje–konektor pro napájecí kabel.

Instalace

background image

4

Č

ešt

ina