HP Deskjet 1220cse Printer - Jak používat tuto příručku

background image

Jak používat tuto p

ř

íru

č

ku

Tato p

ř

íru

č

ka obsahuje následující oddíly:

Instalace

—popisuje zp

ů

sob instalace tiskárny.

Ostatní p

ř

ipojení—vysv

ě

tluje, jak se tiskárna p

ř

ipojuje

pomocí kabelu USB, jak se zapojuje do po

č

íta

č

ové

sít

ě

a jak se p

ř

ipojuje k externímu tiskovému serveru.

Win

!

—Popisuje funkce tisku a zobrazení pro

po

č

íta

č

e používající opera

č

ní systém Windows.

Mac

!

—Popisuje funkce tisku a zobrazení pro

po

č

íta

č

e Macintosh a zp

ů

sob, jak tiskárnu p

ř

ipojit k

po

č

íta

čů

m Macintosh.

Tisk na r

ů

zná tisková média

—Uvádí seznam

tiskových médií, která m

ů

žete použít pro tiskárnu HP

DeskJet 1220C series.

Doporu

č

ení pro údržbu

—Uvádí postupy k tomu,

abyste tiskárnu udrželi v dobrém stavu.

Odstra

ň

ování poruch

—Pomáhá

ř

ešit problémy s

tiskárnou a vysv

ě

tluje, jak se spojit s odd

ě

lením

podpory zákazník

ů

.

Technické specifikace

—Uvádí informace o

sou

č

ástkových

č

íslech tiskových zásobník

ů

,

podporovaných typech tiskových médií, kapacit

ě

zásobník

ů

a požadavcích na systém.